Wind Generator

 

 ภาพการดำเนินการก่อสร้าง Wind Farm ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

“ แห่งเดียวในประเทศไทย ”

ภาคที่ 1 (งานฐานราก)

ภาคที่ 2  (งานติดตั้ง)

ภาคที่ 3  (รวมภาพประทับใจ)

VDOภาพถ่ายทางอากาศของโครงการฯ